, Edgar Zeidler

E Walt ohne Kriej

Edgar Zeidler, Schriftsteller aus dem Elsass, hat im Rahmen seiner Rubrik "Gedanken zur Zeit" einen kurzen Dialog zum Thema, das uns zur Zeit alle beschäftigt, geschrieben: Krieg: Der Nicky un der Eddy unterhàlte sich ìwwer der Kriej ìn der Ükrän un ìwwer d Froj, worum àss es ìmmer Kriej ga het un ga wurd.

E Walt ohne Kriej

Der Nicky un der Eddy unterhàlte sich ìwwer der Kriej ìn der Ükrän un ìwwer d Froj, worum àss es ìmmer Kriej ga het un ga wurd.

 

Nicky 

 • Dü Eddy, wia andet da Kriej ìn der Ükrän?

Eddy

 • Bìn ich e Hallsaher*?
 • Ja, àwer dü hesch doch sìcher e Meinung.
 • Zu sonre Froj kàt ma kè Meinung hà. Heechschtens e Idee…
 • Un dia war?
 • Àss der Mansch ohne Kriej nìt lawe kàt.
 • Dàs ìsch kè Àntwort!
 • Doch, wenn dü e bìtzi witterscht känntsch danke, datsch kàpiere, àss wenn’s naachschtens e Wàffestìllstànd* sott ga un sogàr e Frìdensvertràj*, der naachscht Konflikt schon vor der Tìr steht.
 • Àlso bìsch doch e Hallsaher!
 • Nei, gràd ebber wo e bìtzi d Gschìcht vo der Manscheit verfolgt un ràtionàl dankt.
 • Ja, ìsch denn e Kriej nìt irràtionàl?
 • Uf ein Àrt scho, àwer s Irràtionàle gheert zum Mansch gràd so wie s Ràtionàle.
 • Wer wurd ìn dam Kriej der Sieger sì?
 • Wia ìmmer, kenner, denn uf mìttlerer odder längerer Sìcht wurd si kè Pàrtèi mìt em Resültàt vo eventüelle Verhàndlunge* zfrìde ga.
 • Glauibsch àss der Putin, wenn er ìn d Ange getrìwwe wurd, Àtomwàffe isetzt odder  chemischi?
 • Chemischi sìcher, un wenn’s nìt der Putin màcht, màche’s d Ültranàtionàlìschte ìm Kreml, dia won em vorwarfe, z weich ze sì un ne villicht àbstetze ware…
 • Un d Àtomwàffe?
 • Wenn Fànàtiker mìt em Rìcke àn der Wànd stehn un kè Üsswaj meh sahn, sìn sa zu àllem fähig: Zersteerung un Salbschtzersteerung*, dàs stackt ìm Karn vom manschlige Wase, drum wurd’s bis zum bìttere And ìmmer wìdder Kriej ga un e Atomkriej irgendwenn aui.
 • Bìsch un blibsch hàlt e grüsiger Pessimischt!
 • Villicht. Ich seh mi àwer ehnder àls Reàlischt, wo der Kopf nìt ìn der Sànd stackt. Ìm Verglich zu der làng Gschìcht vo der Arde, ìsch der Mansch erscht kìrzlig erschìne. Un vor ìhm, het’s scho eso viel Kàtàschtrophe ga, vor ìhm sìn scho eso viel Àrte üsgstorwe, àss wenn ar üsstìrbt, dàs gràd e Àrt meh ìsch, uf der làng Lischt…
 • Hesch denn gàr kè Hoffnung, àss es emol besser wurd?
 • D Hoffnung stìrbt bekànntlig z àllerletscht.

 

Drèisprochige Wortschatz

 

Hallsaher (m.), Hellseher, devin

Wàffestìllstànd (m.) Waffenstillstand, cessez-le feu

Frìdensvertràj (m.), Friedensvertrag, traité de paix

Verhàndlunge (pl.), Verhandlungen, négociations

Zersteerung un Salbschtzersteerung (f.), Zerstörung und Selbstzerstörung, destruction et autodestruction

 

Edgar Zeidler

23/09/22