, Edgar Zeidler

Nati : 1 – Mannschaft : 0

ich wünsche guten Empfang und ballsicheres Umgehen mit diesem etwas ironischen Beitrag was die "Mannschaft" betrifft. Die Parallele zur Nati macht die Sache noch würziger. Auch die Hintergedanken von Eddy werden Feuer zünden...

Nicky

 • Dü, Eddy wàs saisch zù der ditsch Nàtionàlmànnschàft ?

Eddy 

 • Ich hà dàs erwàrte, mìt ìhrem làhmàrschige* Sìcherheitsfüesbàll.
 • Ùn zù der Nati?
 • Bìn ìwerzigt gsì, àss d Schwitzer, trotz Bràsilia, witterschtkùmme. Eins zù null fìr d Nati!
 • Jetz ìsch’s schon zweite Mol, àss d Ditschi nìt emol ìns Àchtelfinàl kùmme!
 • Ja, nìt mìt em Löw ùn nìt mìt sim ehmolige Àssìschtant! E  kleiner „Waltùntergàng“!
 • Ìsch àlso der Trainer nìt d Schùld?
 • Wàs heist do d Schùld? Ich glauib, àss der Füesbàll wie kè àndre Sport s Spìegelbìld* ìsch von ere Gsellschàft.
 • Aha! Wie meinsch dàs?
 • Ìn de letschte 15 Johr ìsch‘s ìn de Ditsche z güet gànge. Sìe sìn ìmmer bequamer worre ùn han gmeint, àss es ìmmer eso witterscht geht. Der Begrìff „Waltwìrtschàftsmàcht“ ìsch ne ìn der Kopf gstìge. Doch sitterem Ükränkriej wùrmt sa ìhri Àbhangigkeit* vom rüssische Gàs ùn ìhr blìnd Vertrauie* ìn ìhri gàsàbhangig Ìndüschtri.
 • Wàs het dàs mìt Füesbàll z düe?
 • Der Generàtione-Wachsel vo dane, wo kè Àngscht ghà han, sich ze quäle fìr witt ze komme ùn die, wo ìmmer lichter àns grose Gald komme sìn, ohne sich voll derfìr izesetze, ìsch jetz àbgschlosse. Jetz sìn hauiptsachlig Weicheier ùn Àngschthàse* ùf em Plàtz, wo jo nit rischkiere wann. Wàs die spìele, ìsch Àngschthàse-Füesbàll!
 • Ja, verdeckel, ìn de Schwitzer ìsch’s doch gràd so güet gànge, wenn nìt noch besser! Ùn trotzdam kùmme sa witterscht àss d „Mannschaft“!
 • Ja, àwer ìm Dùrrichschnìtt verdiene d Nati-Spìeler viel wenniger. Erschtens! Ùn zweitens han die Büewe e achter Teamgeischt ùn wìsse, àss sa e klein Füesbàll-Lànd sìn. Wennsa spìele ìsch’s meischtens wie David gejje Goliath, ùn dàs setzt ìmmer Kräfte frèi!
 • Glauibsch, àss se aui ìn de Portügise e Bein stelle känne?
 • Wàs der Füesbàll eso attraktiv màcht, ìsch àss (fàscht) àlles mäjlig ìsch. Wenn sa gwìnne, màch i e Flàsch Portügiser ùf!
 • Wàs isch dàs?
 • Ä Wi, dü Tschàppel. S erschte Mol, won i dervo getrùnke hà, ìsch ìn Berlin gsì, bi mim Cousin Manfred, vor lànger Zitt, wo noch Kampfer ùf em Plàtz gsì sìn, wo sich voll igsetzt han. Jetz tratte di hìttigi „Star“ àls Militànte ùf fìr wàs weis ich fìr Rachte ùn poliere standig ìhr „image“ ùf.
 • Ja, àwer s Bìld vo der „Mannschaft“ vor em Jàpànspìel het doch e gwìssi Üssajskràft* ghà, odder?
 • Villicht. Àwer d Nìderlàj het dàs àlles ìn der Hìntergrùnd gstellt. Àls Füesbàller müesch wìsse, wàs de wìtt: bìsch LGTB-Militànt odder spìelsch fìr e Nàtion, wo Freid wìll hà àn dinne Leischtùnge ùf em Plàtz?
 • Hesch nìt Sehnsucht nooch dinne Idole, der Kaiser Franz, Wolfgang Overath, Uwe Seeler odder Gerd Müller?
 • Weis i nìt. Ùf jede Fàll ìsch sallamols der ditsch Füesbàll fìr ùns Elsasser e Vorbìld gsì. Direkt spìele, der Bàll schnall àbga ùn stìrme het’s bi ùns, bi de Sporeeni Colmer* aui ìmmer gheise. Bàll hàlte ùn Sìcherheitsfüesbàll han mìr gàr nìt gekennt. Viel vo ùns sìn FC Bayern-Fans gsì. Aui Mönchengladbach mìt em Netzer ùn Berti Vogts han mìr garn sah spìele. 
 • Ja, àwwer sallamols sìn d Stade noch làng nìt eso voll gsì!
 • Nei, „volles Haus“ het’s nùmme bi Spìtzespìel ga. Wohrschins wil s Publikum viel kritischer gsì ìsch, Spìegelbìld vo der Gsellschàft sallemols, wo’s kritische, salbschtstandige Danke entwìckelter gsì ìsch àss hìtt.
 • Ja gfàllt dìr d bombig Stìmmùng ìn de verschìdene Arena nìt?
 • Die geht m’r ehnder ùf der Wecker. Wìsse die Ültras eigentlig worùm sa der gànz Match johle ùn sìnge, aui wenn ìhri Mànnschàft schlacht spielt? Wenn àls d Bayera ìn de 70er Johre ìn kùrzi Phàse ùf Bàllhàlte gspìelt han, han d Züeschauier ìm Olympiastadion zìmmlig schnall fànge à pfiffe ùn grüefe: „Schlafwagen, Schlafwagen“! Ùn s Wort „Arena“ kàwi sowìso nìt heere! 
 • Worùm?
 • Wil’s wìdder sone verloge Wort ìsch, wo fàlschi Tàtsàche vorgauikelt* ùn mìt de Arena vo de Reemer eigentlig gàr nìt ze düe het.
 • Sìn d Füesbàller nìt ùf e Àrt Glàdiàtore?
 • Gwìssi sìn perfekti Glàdiàtore-Noochàhmer, wenn sìe sich leen kèie un sich vor Schmarze àm Bode trolle, àss de meinsch, der Gejjner het ne e Bein üsgrìsse. 

Bàppedeckel-Glàdiàtore* nann i dàs!

 

 

Wortschàtz
 
làhmàrschig, mollasson, lahmarschig
Spìegelbìld, miroir, Spiegelbild
Àbhangigkeit, dépendance, Abhängigkeit
blìnd Vertrauie, confiance aveugle, blindes Vertrauen
Weicheier ùn Àngschthàse, chiffes molles et poules mouillées, Weicheier und Angsthasen
Sporeeni Colmer: elsassisch fìr „Sports Réunis de Colmar », SRC
Üssajskràft, force d’expression, Aussagekraft
vorgauikle, faire miroiter, vorgaukeln
Bàppedeckel-Glàdiàtore, gladiateurs de pacotille, Pappmaschee-Gladiatore